As presentes condicións xerais de venda regularán as relacións que xurdan entre  Ana Paz Alvarez con  domicilio en Paulino Freire 21 1º D  e NIF 34878478j, en diante "O RESTAURANTE" e os que contratan a subministración dos produtos ofrecidos a través do sitio web, en diante "O USUARIO".

A redacción destas Condicións elaborouse para cumprir a lexislación vixente. Non obstante, en caso de dúbida ou indefinición, prevalecerán as normas imperativas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico; A Lei 56/2007, do 28 de decembro, de medidas para promover a sociedade da información; Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios; Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e cantas outras disposicións legais sexan de aplicación.

 Este sitio web ten carácter informativo, promocional e é de uso estritamente persoal. O feito de acceder a este sitio web implica o coñecemento e aceptación destes termos e condicións incluídos neste Aviso Legal.

 A vista a este sitio web non implica que o USUARIO estea obrigado a proporcionar información sobre si mesmo. No caso de que O USUARIO facilite voluntariamente información persoal, os datos recollidos serán utilizados e procesados ​​co fin de xestionar a entrega do seu pedido, no seu caso, así como informarlle sobre futuras accións promocionais e publicitarias do RESTAURANTE a través de calquera medios, incluíndo o envío de correos electrónicos e mensaxes a través de calquera sistema, incluídos SMS, mensaxería instantánea, etc., que poidan ser de interese para ampliar e mellorar a calidade dos produtos e servizos do RESTAURANTE.

 No momento da recollida de datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos solicitados. A negativa a proporcionar os datos clasificados como obrigatorios suporá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para o que foron solicitados. Adicionalmente, pódense proporcionar datos de xeito voluntario para que os servizos ofrecidos poidan prestarse dun xeito máis personalizado. 

A web usa técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, como cortalumes, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co fin de evitar o acceso aos datos non autorizados. Para alcanzar estes fins, o usuario / cliente acepta que o provedor obteña datos para os efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

 O USUARIO deste sitio web acepta manter a estricta confidencialidade do contrasinal elixido no momento do rexistro e non divulgarllo a terceiros, quedando exonerado o RESTAURANTE de calquera responsabilidade polo uso fraudulento do seu contrasinal ou datos de identificación.

 Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados aos ficheiros persoais dos que é responsable o RESTAURANTE, o que garante o cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal e, de conformidade coa LO 3/2018, o O cliente ou usuario está informado e dá o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros informáticos propiedade do RESTAURANTE e ao tratamento automatizado do mesmo para os fins mencionados. 

O acceso a servizos, produtos, contido ou rexistro en calquera dos formularios de solicitude de datos persoais existentes neste sitio web estará baixo a completa responsabilidade do USUARIO. No caso de menores de idade ou incapaz, farase por responsabilidade exclusiva dos seus pais, representantes ou titores legais, e deberán, en todo caso, acompañar, supervisar ou tomar as precaucións oportunas mentres naveguen polas páxinas Web.

 Así mesmo, infórmase por parte do RESTAURANTE da imposibilidade de realizar comprobacións sobre a veracidade e exactitude dos datos persoais facilitados, polo que recomenda en casos de tales accións que supervisan o proceso de rexistro dos seus fillos ou conservadores. No seu caso, O RESTAURANTE xestionará as solicitudes derivadas do exercicio, por parte dos pais ou titores, dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dos datos dos menores ou incapacitados, sen prexuízo de que poida contactar connosco para facer as advertencias que considere oportunas por calquera dos medios xa referenciados.

 Ao empregar o sitio web RESTAURANTE, vostede como USUARIO permítenos almacenar o rastro deixado polo seu enderezo IP para administrar os sistemas, mellorar a eficacia da web e facer estudos estatísticos globais, así como unha medida de seguridade e para responder ás solicitudes xudiciais se procede. O USUARIO ten a posibilidade de aceptar ou rexeitar "cookies" mediante a configuración do seu navegador.